Algemene Voorwaarden van Namarama

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Toepasselijkheid van deze voorwaarden
Artikel 2 – Offertes
Artikel 3 – Uitvoering van de overeenkomst
Artikel 4 – Contractsduur; uitvoeringstermijn
Artikel 5 – Geheimhouding
Artikel 6 – Intellectueel eigendom
Artikel 7 – Opzegging
Artikel 8 – Ontbinding van de overeenkomst
Artikel 9 – Gebreken; klachttermijnen
Artikel 10 – Honorarium
Artikel 11 – Betaling
Artikel 12 – Aansprakelijkheid
Artikel 13 – Overmacht

 

Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Namarama (gevestigd in de Leeuwenbrug 89 te Deventer) en opdrachtgever waarop Namarama deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Namarama, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

 Artikel 2. Offertes

 1. Indien niet anders aangegeven zijn gemaakte offertes geldig gedurende 30 dagen. Namarama is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Bij mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever is het aan Namarama of aan de aanvaarding gehoor wordt gegeven.
 2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en kosten voor derden, tenzij anders aangegeven.
 3. In de kosten zoals geoffreerd zitten alle werkzaamheden met alle voor het project noodzakelijke out of pocket kosten, echter exclusief de reis- en presentatiekosten tenzij anders overeengekomen.
 4. Voor de reis‐ en presentatiekosten die betrekking hebben op presentaties binnen Nederland wordt een bedrag ad € 250,‐ per uur per consultant gehanteerd. Voor presentaties in het buitenland vergoedt opdrachtgever alle reis‐ en verblijfkosten van Namarama + een dagfee van €1.500,- per persoon.
 5. Van het voor de naamcreatie overeengekomen factuurbedrag wordt in het geval van een gesloten offerte (fixed fee) bij de opdrachtbevestiging 50% gefactureerd, terwijl de resterende 50% en overige kosten (onderzoeken, uren e.d.) na afronding van het project worden gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 6. In het geval van een open offerte wordt gefactureerd per fase, tenzij anders overeengekomen.

 

 Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Namarama zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De opdrachtgever is er van op de hoogte dat Namarama over het algemeen slechts namen verzint voor bedrijven, producten en diensten, dus alleen het creatieve werk uitvoert.
 2. Voor een volledige uitvoering van de overeenkomst is in sommige gevallen vereist dat, met toestemming en in opdracht van de opdrachtgever, derden ingeschakeld worden zoals merkenbureaus, taalonderzoekbureaus, designbureaus en onderzoekbureaus. De kosten hiervan worden op nacalculatiebasis aan opdrachtgever doorberekend.
 3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Namarama aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Namarama worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Namarama zijn verstrekt, heeft Namarama het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 4. Namarama is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Namarama de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
 6. Iedere opdracht aan Namarama is een inspanningsovereenkomst en geen resultaatsovereenkomst.

 

 Artikel 4. Contractduur; uitvoeringstermijn

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn, mits Namarama dit schriftelijk en met redenen omkleed bij opdrachtgever heeft aangegeven. Dit geeft opdrachtgever nimmer het recht de overeenkomst te beëindigen of de betaling van de facturen achterwege te laten.

  

Artikel 5. Geheimhouding

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Namarama verklaart tijdens de gehele looptijd van het project niet aan direct concurrerende projecten te werken, tenzij met toestemming van de opdrachtgever, terwijl alle voor het project verstrekte informatie en materialen strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden en nimmer aan derden ter beschikking gesteld zullen worden.

  

Artikel 6. Intellectueel eigendom

 1. Indien niet anders overeengekomen, behoudt Namarama alle intellectuele eigendomsrechten, met name die op grond van de Auteurswet.
 2. Opdrachtgever is bekend met het feit dat het naamgeneratie proces en de naamgevingadviezen uiteindelijk resulteren in het eigendomsrecht van slechts één van de voorgestelde namen – indien niet anders overeengekomen-, terwijl de overige voorstellen het eigendom van Namarama blijven. Het is opdrachtgever of op enigerlei wijze met hem gelieerde of samenwerkende bedrijven, bureaus of personen, verboden gebruik te maken van namen waarvan het intellectuele eigendomsrecht niet expliciet is overgedragen.
 3. Opdrachtgever kan meerdere namen die zijn gepresenteerd tijdens het specifieke naamgevingtraject afnemen, indien deze naam of namen nog beschikbaar zijn. Overdracht geschiedt tegen een meerprijs van € 3.500,- excl. BTW voor Nederland cq Benelux projecten en € 17.500,‐ BTW voor internationale projecten dan wel tegen in overleg afgesproken meerkosten. De overdracht is slechts rechtsgeldig indien dit expliciet en schriftelijke door partijen is overeengekomen.
 4. Namarama behoudt zich het recht voor om niet overgedragen namen aan andere klanten te presenteren. Namarama zal de shortlist van de gepresenteerde namen gedurende een periode van 1 jaar na de laatste presentatie naamgeving niet aan direct concurrerende bedrijven van opdrachtgever presenteren.
 5. Mocht opdrachtgever hem door de overeenkomst bekend geworden namen, die niet werden overgedragen tóch gaan gebruiken, zal ‐ indien de betreffende naam nog niet aan een andere partij werd overgedragen – de op dat moment geldende kosten in rekening worden gebracht met een toeslag van 150 %. Voor het geval de betreffende naam reeds aan een derde is overgedragen of in het bezit van Namarama blijft, zal opdrachtgever alle aansprakelijkheid op zich nemen die voortvloeit uit het onrechtmatig gebruik van de betreffende naam/namen.
 6. De door opdrachtgever gekozen en in de markt te gebruikten naam blijft eigendom van Namarama tot alle kosten zijn voldaan.
 7. Namarama behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

 Artikel 7. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste tien werkdagen in acht te nemen.
 2. Indien een opdracht één tot tien werkdagen voor de overeengekomen begindatum van uitvoering door opdrachtgever wordt geannuleerd, om welke reden dan ook, heeft Namarama het recht boven de gemaakte kosten, 30% van het oorspronkelijk te facturen bedrag in rekening te brengen.

  

Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst

 1. De vorderingen van Namarama op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: – na het sluiten van de overeenkomst aan Namarama ter kennis gekomen omstandigheden geven Namarama goede grond te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; ‐ indien Namarama opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze uitblijft dan wel onvoldoende is.
 2. In de genoemde gevallen is Namarama bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Namarama schadevergoeding te vorderen.

 

 Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Namarama.
 2. Indien een klacht gegrond is, zal Namarama de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
 3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol is, zal Namarama slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel

  

Artikel 10. Honorarium

 1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Namarama, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en kosten derden.
 5. Bij opdrachten met een looptijd langer dan één kalendermaand zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht.
 6. Indien Namarama met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Namarama niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Namarama mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Namarama kan aantonen dat zich tussen het moment van offerte en uitvoering van het project significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen.

  

Artikel 11. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Namarama aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.
 2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening binnen en buiten rechte voor rekening van opdrachtgever met de kosten van het incassobureau die de zaak zal behartigen.
 4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de vorderingen van Namarama en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Namarama onmiddellijk opeisbaar zijn.
 5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

 

Artikel 12. Aansprakelijkheid

 1. Namarama is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de geleverde adviezen. Bovendien sluit Namarama elke vorm van aansprakelijkheid uit vanwege gevolgen voortvloeiende uit juridische adviezen van merkenbureaus of van andere noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.
 2. Indien de gevolgde werkwijze onverhoopt een onbevredigend naamadvies resultaat mocht geven, verplicht Namarama zich om binnen het overeengekomen budget, echter met uitsluiting van onderzoek-, reis‐ en presentatiekosten, tot nieuwe voorstellen te komen.
 3. Alle over te dragen namen behoren onderzocht te worden door een merkenbureau of merkengemachtigde voor wat betreft inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht van een ander bedrijf. Namarama aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid vanwege een eventuele merkeninbreuk.
 4. Te allen tijde zal de aansprakelijkheid begrensd zijn tot de factuurwaarde van de opdracht, althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Namarama is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

  

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Namarama geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Namarama niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. Namarama heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Namarama haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Namarama opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Namarama niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien Namarama bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel, afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract. Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting 1. De overeenkomsten tussen Namarama en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse recht. Toepasselijkheid van het Weense Koopverdrag 1980 is uitgesloten. 2. Geschillen welke tussen Namarama en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter behorende tot het arrondissement alwaar Namarama zijn vestigingsplaats heeft.