Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden van Namarama

Inhoudsopgave:
Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Toepasselijkheid Voorwaarden
Artikel 3 – Offertes
Artikel 4 – Uitvoering van de Opdracht
Artikel 5 – Contractduur/termijnen
Artikel 6 – Geheimhouding
Artikel 7 – Intellectueel eigendom/gebruik
Artikel 8 – Tekortkomingen
Artikel 9 – Honorarium
Artikel 10 – Betaling
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Artikel 12 – Overmacht
Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 

Artikel 1. Definities

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:- Namarama: de heer F. (Floris) Hülsmann handelend onder de naam ‘Namarama’, ingeschreven in het handelsregister KvK onder nummer 54476356, alsmede alle eventuele rechtsopvolgers onder algemene titel van Hülsmann.- Voorwaarden: de onderhavige algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van Namarama.

– Opdrachtgever: iedere natuurlijke of rechtspersoon die met Namarama een Overeenkomst sluit dan wel over het sluiten daarvan in onderhandeling treedt.

– Diensten: alle diensten die door Namarama geleverd worden, alsmede zaken die vervaardigd zijn ter ondersteuning en / of illustratie van te leveren of geleverde Diensten.

– Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Namarama en Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts) handelingen benodigd voor het aangaan van die overeenkomst.

– Opdracht: het verrichten van Diensten waartoe Namarama zich jegens Opdrachtgever in een Overeenkomst of in welke vorm dan ook, heeft verplicht.

– Naamvoorstel: door Namarama aan Opdrachtgever voorgestelde mogelijke naam voor een bedrijf, dienst of product.

– Offerte: ieder aanbod van Namarama aan een (potentiele) Opdrachtgever om een Overeenkomst aan te gaan.

– Schriftelijk: per reguliere post of via digitale correspondentie (email).

– Overmacht: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Namarama geen invloed kan uitoefenen, waardoor Namarama niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

 

 Artikel 2. Toepasselijkheid Voorwaarden

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Offertes van Namarama, alsmede de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtgever en Namarama gesloten en / of te sluiten Overeenkomsten.
 2. Afwijkende bedingen en / of algemene voorwaarden van Opdrachtgever gelden uitsluitend indien en voor zover deze uitdrukkelijk door Namarama schriftelijk zijn aanvaard en dan uitsluitend voor de specifieke Overeenkomst of Opdracht waarvoor zij zijn aanvaard. In alle andere gevallen worden voorwaarden van Opdrachtgever, hoegenaamd ook, afgewezen en deze zijn niet van toepassing op enige rechtsverhouding tussen Namarama en Opdrachtgever of derden.
 3. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle Overeenkomsten met Namarama, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

 

 Artikel 3. Offertes

 1. Offertes van Namarama zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Namarama raakt eerst door acceptatie van een Offerte gebonden nadat zij de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Bedragen in Offertes zijn altijd exclusief BTW.
 3. Offertes zijn inclusief alle werkzaamheden en voor uitvoering van de Opdracht noodzakelijke ‘out of pocket’-kosten zijdens Namarama, met uitzondering van reis- / presentatiekosten en kosten van door Namarama in het kader van de Opdracht in te schakelen derden, tenzij anders vermeld.
 4. Bij samengestelde Offertes bestaat geen enkele verplichting voor Namarama om gedeelten van de Offerte uit te voeren voor de genoemde prijs, als niet de hele Offerte is geaccepteerd.

 

 Artikel 4. Uitvoering van Opdracht

 1. Offertes van Namarama zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Namarama raakt eerst door acceptatie van een Offerte gebonden nadat zij de Opdracht schriftelijk heeft bevestigd.
 2. Bedragen in Offertes zijn altijd exclusief BTW.
 3. Offertes zijn inclusief alle werkzaamheden en voor uitvoering van de Opdracht noodzakelijke ‘out of pocket’-kosten zijdens Namarama, met uitzondering van reis- / presentatiekosten en kosten van door Namarama in het kader van de Opdracht in te schakelen derden, tenzij anders vermeld.
 4. Bij samengestelde Offertes bestaat geen enkele verplichting voor Namarama om gedeelten van de Offerte uit te voeren voor de genoemde prijs, als niet de hele Offerte is geaccepteerd.

  

Artikel 5. Contractduur/termijnen

 1. Termijnen in Offertes en / of Overeenkomsten zijn nimmer fatale termijnen, tenzij dit schriftelijk vooraf expliciet met Namarama is overeengekomen.
 2. Overschrijding van enige termijn door Namarama geeft Opdrachtgever nimmer het recht een Overeenkomst te beëindigen en / of betaling van facturen van Namarama op te schorten.

  

Artikel 6. Geheimhouding

 1. Beide partijen bij een Overeenkomst dienen alle vertrouwelijke bedrijfsgegevens en overige informatie die zij in het kader van uitvoering van een Opdracht van elkaar of uit andere bron hebben gekregen geheim te houden. Informatie is vertrouwelijk indien de andere partij dit heeft medegedeeld of de ontvanger dit wist of behoorde te weten.

 

 Artikel 7. Intellectueel eigendom/gebruik

 1. Indien en voor zover zulks mogelijk is, behoudt Namarama het auteursrecht over alle door haar gedane Naamvoorstellen. Aan Opdrachtgever wordt alsdan een eeuwigdurende exclusieve persoonlijke niet-overdraagbare licentie verstrekt voor het Naamvoorstel dat Opdrachtgever uiteindelijk verkiest.
 2. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen is het aan Opdrachtgever slechts toegestaan één van de Naamvoorstellen daadwerkelijk te gaan gebruiken. Het is aan Opdrachtgever, alsmede aan Opdrachtgever gelieerde bedrijven, uitdrukkelijk verboden overige Naamvoorstellen te gebruiken. Indien Opdrachtgever desondanks één of meerdere Naamvoorstellen gebruikt verbeurt Opdrachtgever aan Namarama een direct zonder ingebrekestelling opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 7.000,-, indien het Naamvoorstel is gedaan in het kader van een project gericht op Nederland en / of de Benelux en € 35.000,-, indien het Naamvoorstel is gedaan in het kader van een project gericht op een land / landen buiten de Benelux. Voormelde boetes worden verhoogd met € 1.000,- per maand voor iedere maand dat de overtreding voortduurt.
 3. Opdrachtgever kan, indien hij alsnog meerdere Naamvoorstellen wenst te gaan gebruiken, Namarama verzoeken hem te ontslaan uit de contractuele boete uit het vorige lid van dit artikel, indien hij aan Namarama betaalt een meerprijs van € 5.500,-, te vermeerderen met BTW, indien het Naamvoorstel is gedaan in het kader van een project gericht op Nederland en / of de Benelux en € 17.500,-, te vermeerderen met BTW, indien het Naamvoorstel is gedaan in het kader van een project gericht op een land / landen buiten de Benelux. Partijen kunnen voorafgaand schriftelijk andere afspraken over prijzen maken.
 4.  Namarama heeft het recht om Naamvoorstellen die Opdrachtgever niet heeft geaccepteerd of waarvoor Opdrachtgever niet heeft betaald aan andere partijen dan Opdrachtgever voor te stellen, zonder enige beperking, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Het is aan Opdrachtgever niet toegestaan Naamvoorstellen daadwerkelijk te gebruiken als naam voor een bedrijf, product of dienst, voordat aan alle (betalings- en overige) verplichtingen jegens Namarama is voldaan. Bij overtreding van dit verbod verbeurt Opdrachtgever aan Namarama verbeurt Opdrachtgever aan Namarama een direct zonder ingebrekestelling opeisbare en niet voor matiging vatbare boete van € 11.000,-, te vermeerderen met € 1.000,- voor iedere maand dat de overtreding voortduurt. De boete wordt verhoogd met € 25.000,- ineens indien sprake is van een project gericht op een land / landen buiten de Benelux.

  

Artikel 8. Tekortkomingen

 1. Opdrachtgever dient Namarama bij een gegronde reclamatie alsnog in de gelegenheid te stellen de Opdracht correct uit te voeren, tenzij dit aantoonbaar geen doel meer dient.

 

 Artikel 9. Honorarium

 1. Namarama en Opdrachtgever kunnen voor uitvoering van een Opdracht ofwel een vast honorarium overeenkomen (fixed fee), ofwel een honorarium op basis van werkelijk bestede uren (open begroting).
 2. Bij Opdrachten op basis van een open begroting zal het honorarium worden berekend aan de hand van de werkelijk bestede uren, tegen het gebruikelijke uurtarief van Namarama over de periode waarin de Opdracht is of wordt uitgevoerd, tenzij een ander uurtarief is overeengekomen.
 3. Bedragen in Offertes en kostenramingen zijn exclusief BTW.
 4. Bij Opdrachten op basis van een open begroting met een looptijd langer dan één kalendermaand factureert Namarama per fase of tijdseenheid, naar de keuze van Namarama.
 5. In geval van een Overeenkomst op basis van fixed fee wordt bij opdrachtbevestiging 50% van die fixed fee gefactureerd. De resterende 50% en de overige kosten (onderzoek, extra uren, etc.) worden na voltooiing van de Opdracht gefactureerd, tenzij anders overeengekomen.
 6. Voor reis- en presentatiekosten die betrekking hebben op presentaties binnen Nederland wordt een bedrag van € 250,- exclusief BTW per uur per medewerker van Namarama of door Namarama ingeschakelde derde gerekend. Voor presentaties buiten Nederland worden alle reis- en verblijfkosten van medewerkers van Namarama en / of door Namarama ingeschakelde derden gerekend, alsmede een fee ad € 1.500,- exclusief BTW per persoon per dag.
 7. Het staat Namarama vrij om kosten voor door haar in te schakelen derden op voorschotbasis bij Opdrachtgever in rekening te brengen, direct door te belasten of periodiek met het eigen honorarium te factureren.
 8. Indien een fixed fee of uurtarief is overeengekomen is Namarama niettemin gerechtigd tot verhoging van de fixed fee of het uurtarief, indien Namarama kan aantonen dat zich tussen het moment van Offerte en uitvoering van de Opdracht significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv. lonen, aldus dat maximaal de significante prijswijziging wordt doorbelast aan Opdrachtgever.

  

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Namarama aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Na het verstrijken van deze 14 dagen raakt Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 2. Bij niet-tijdige betaling is Opdrachtgever aan Namarama een rente verschuldigd van 1% per maand over het opeisbare bedrag, tenzij de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW hoger is, in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. Alle redelijke kosten die Namarama maakt ter verkrijging van correcte nakoming door Opdrachtgever van diens verplichtingen komen voor rekening van Opdrachtgever.
 4. In de nakomende gevallen zijn alle vorderingen van Namarama op Opdrachtgever direct:
  – Opdrachtgever geeft Namarama grond te vrezen dat hij zijn verplichtingen jegens Namarama niet zal kunnen nakomen.
  – Opdrachtgever raakt in staat van faillissement, surseance van betaling, verzoekt toelating tot de wettelijke schuldsanering of verliest anderszins het beheer over zijn vermogen.
  – Opdrachtgever is voornemens zijn onderneming te liquideren.
 5. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en in de tweede plaats ter voldoening van opeisbare facturen die het langst open staan,  ongeacht of Opdrachtgever vermeldt dat een betaling strekt tot al dan niet gedeeltelijke voldoening van enige latere factuur van Namarama.

 

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. Namarama is nimmer jegens Opdrachtgever of enige derde aansprakelijk voor de gevolgen van gebruik van Naamvoorstellen of opvolging van door Namarama gegeven adviezen door Opdrachtgever. Namarama is evenmin aansprakelijk voor enige gevolgschade.
 2.  Namarama garandeert op geen enkele wijze dat gebruik van Naamvoorstellen of opvolging van door Namarama gegeven adviezen door Opdrachtgever geen inbreuk oplevert op rechten van derden. Opdrachtgever dient zelf te (laten) onderzoeken of het gebruik van een Naamvoorstel zo’n inbreuk zou kunnen opleveren.
 3. Namarama kan, indien door Opdrachtgever gewenst, deskundigen inschakelen om het in het voorgaande lid bedoelde onderzoek naar mogelijke inbreuken op rechten van derden uit te voeren. Namarama zelf staat jegens Opdrachtgever niet in voor de juistheid van de uitkomst van een dergelijk onderzoek.
 4. Indien de aansprakelijkheidsuitsluiting ex lid 1 van dit artikel niet zou gelden is de aansprakelijkheid van Namarama te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat zij ter zake de specifieke Opdracht waaruit aansprakelijkheid voortvloeit aan Opdrachtgever gefactureerd heeft en betaald heeft gekregen.

 

Artikel 12. Overmacht

 1. Namarama kan niet gehouden worden haar verplichtingen uit hoofde van enige Overeenkomst na te komen, indien Overmacht dit belet, ongeacht of de Overmacht is ingetreden nadat Namarama had behoren te presteren.
 2. Tijdens Overmacht worden de verplichtingen van Namarama opgeschort. Indien de situatie van Overmacht langer dan 2 maanden duurt zijn zowel Opdrachtgever als Namarama bevoegd de Overeenkomst te ontbinden. Alsdan is Namarama nimmer tot enige vergoeding aan Opdrachtgever gehouden.
 3. In geval van intreden van Overmacht is Namarama gerechtigd aan Opdrachtgever dat gedeelte van de Opdracht te factureren dat reeds voorafgaand aan de periode van Overmacht was uitgevoerd of alsnog tijdens de periode van Overmacht kan worden uitgevoerd. Opdrachtgever dient het verschuldigde alsdan aan Namarama te voldoen als betrof het een separate afgeronde Opdracht.

  

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

 1. Alle Overeenkomsten tussen Namarama en Opdrachtgever worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.
 2. Alle geschillen tussen Namarama en Opdrachtgever met betrekking tot of die voortvloeien uit een Overeenkomst of Opdracht zullen uitsluitend worden beslecht door de absoluut bevoegde rechter binnen wiens werkgebied Namarama laatstelijk haar vestigingsplaats heeft.